Vuokrasopimusehdot

Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan SIIRRETTÄVÄN KYLPYTYNNYRIN
luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen
vuokranantajalle.
Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
Siirrettävä kylpytynnyri (jäljempänä laite) on palautettava sovittuun paikkaan
vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan
muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen
mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai
kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen siirrettävän laitteen palautuksesta
vuokranantajan hyväksymään paikkaan.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen
ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.
Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole
sovittu vuokranantajan kanssa, vuokranantajalla on oikeus periä 50,00€ suuruinen korvaus
jokaiselta vuokra-ajan ylittävältä tunnilta. Vuokranantaja ilmoittaa harkintaa käyttäen asian
poliisille varkaustapauksena.
Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla
oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä.
Vuokrausmaksun ja pantin suoritus
Varausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta. Varausmaksun
suorittaminen vahvistaa varauksen varatulle vuokrausajalle.
Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen tai laitteen noudon yhteydessä.
Mikäli vuokralaiseksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen
allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.
Vakuutukset
Vuokranantaja on vakuuttanut laitteen liikennevakuutuksella (laitteen paino 660kg), jossa on sopimukseen
merkitty omavastuu 1500€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista.
Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat
liikennevahingot.
Vakuutus ei korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita.
Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Laitteen kokonaisarvo
on 6000€.
Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja.
Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.
Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut
Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan
kirjallista lupaa.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat
palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun
ottamatta.
Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä
vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole
kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen
havaittavissa tarkastushetkellä.
Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä
vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi
vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.
Vuokralaisen itse järjestäessä laitteen kuljetuksen ja kuljetusmatkan ollessa yli 45km
laitteen noutopaikasta, mahdollisessa vikatilanteessa laitteen ollessa vetokelvoton on
vuokralainen velvollinen järjestämään laitteen takaisinkuljetuksen viipymättä ja velvollinen
kustantamaan kaikki laitteen takaisinkuljettamisesta koituvat kulut täysimääräisesti.
Takaisinkuljetus tulee järjestää tavalla, joka ei aiheuta lisävahinkoja laitteelle.
Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
• Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
• Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta
kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika
alkaa kulua vahinkopäivästä.
Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista
syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:
• Ylikuormaus
• Ajaminen tyhjillä renkailla
• Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä
• Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
• Ajaminen laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
• Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on
aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
• Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että
vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen
vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen
käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-,
sakko-, rike- ja muut maksut.
Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan
vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin
vuokranantajan kanssa.
Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä
tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä
ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin
toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin
vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00
€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on
hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity
tosite suoritetusta maksusta.
Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä
vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on
vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on
henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä
ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä
ilmoituksesta.
Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa
vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa,
että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee
vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä
vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen,
vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.
Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista
vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokran
antaja irtisanoutuu kaikesta välittömästä tai välillisestä vastuusta. Tämä koskee myös
tapauksia, missä laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se
voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä
vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.
Vuokraan sisältyvät asiat
• Vahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla
• Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset
Sopimuksen purkaminen
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua,
on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua,
on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 50,00€:lla, joka
menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on
vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä
100,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan
alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että
vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että
vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta
asianmukaisesti. Jos laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia,
sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai
varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä
olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen
palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.
Riitaisuuksien ratkaiseminen
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi
saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan
käräjäoikeudessa.